ตารางกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2555

เดือนมกราคม

ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
วันเดือนปี
ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนางาน
1
โครงการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/ 2554
     
 
- นักเรียนทุกระดับชั้น
5-6 ม.ค. 55
น.ส.ละมัย   พงษ์เม่น
วิชาการประถมศึกษา
2
โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
     
 
- กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด
6 ม.ค. 55
น.ส.จิรนันดา   แจ่มปัญญา
บุคลากร
3
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร
     
 
- ประชุมระดับ
6 ม.ค. 55
นางสำเภา   เพ็งดา
บุคลากร
4
โครงการทัศนศึกษา
     
 
- ระดับ ป.1-ป.2
6 ม.ค. 55
นางนารี  ชุ่มเย็น
กิจการนักเรียน
5
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
7 ม.ค. 55
น.ส.พรทิพย์  วรรณภพ
สัมพันธ์ชุมชน
6
โครงการส่งเสริมวิชาการ
     
 
- กิจกรรมคณิตคิดสนุก
10 ม.ค. 55
น.ส.เจนจิรา   แก้วมณี
วิชาการก่อนประถมศึกษา
7
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร
     
 
- ประชุมระดับ
13 ม.ค. 55
นางสำเภา   เพ็งดา
บุคลากร
8
โครงการดาวเพ็ชระ
     
 
- กิจกรรมมอบเกียรติบัตรวันเด็กและดาวเพ็ชระ
13 ม.ค. 55
นางณีญรัตน์  กิตตินันท์ทยากร
กิจการนักเรียน
9
โครงการทัศนศึกษา
     
 
- ระดับ ป.3-ป.4
13 ม.ค. 55
นางนารี  ชุ่มเย็น
กิจการนักเรียน
10
สอบซ่อมกลางภาคเรียนที่ 2 / 2554
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
19 ม. ค. 55
น.ส.ละมัย   พงษ์เม่น
วิชาการประถมศึกษา
11
โครงการส่งเสริมทักษะ
20 ม. ค. 55
นางราตรี  กันจันทร์วงค์
วิชาการก่อนประถมศึกษา
12
โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน
     
 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน(วารสารโรงเรียน)
20 ม.ค. 55
นางมยุรฉัตร   เงินทอง
สัมพันธ์ชุมชน
13
สอบซ่อมกลางภาคเรียนที่ 2/2554
20 ม.ค. 55
น.ส.ละมัย   พงษ์เม่น
วิชาการประถมศึกษา
14
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร
     
 
- ประชุมแผนพัฒนางาน
20 ม.ค. 55
นางสำเภา   เพ็งดา
บุคลากร
15
โครงการทัศนศึกษา
     
 
- ระดับ ป.5-ป.6
20 ม.ค. 55
นางนารี    ชุมเย็น
กิจการนักเรียน
16
โครงการ Beautiful School
     
 
- กิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งเสพติด สื่อลามก อนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท ( อาวุธ )
23-25 ม.ค. 55
น.ส.อินทิรา    สิงห์แก้ว
สัมพันธ์ชุมชน
17
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร
     
 
- ประชุมคณะกรรมการ
25 ม.ค. 55
นางสำเภา   เพ็งดา
บุคลากร
 
- ศึกษาดูงาน
25 ม.ค. 55
นางสำเภา   เพ็งดา
บุคลากร
18
โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน
     
 
- กิจกรรมเยี่ยมผู้ปกครอง  สายคลองสมบูรณ์-
คลองมดแดง - หนองกอง - หนองปรือ
27 ม. ค. 55
น.ส.ปพิชญา   สุขใจ
สัมพันธ์ชุมชน
19
โครงการทัศนศึกษา
     
 
- ระดับ ม.1
27 ม.ค. 55
นางนารี    ชุมเย็น
กิจการนักเรียน
20
โครงการประกวดสื่อ
30 ม. ค. 55
นางนภา   ศิลปชัย
บุคลากร
         

                                                                                                                                                                                    หน้าหลัก        ติดต่อเรา

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา  ต.นครชุม  อ.เมื่อง  จ.กำแพงเพชร  TEL.055-799223  FAX 055-799320

   E - MAIL : Phetchara_999@Hotmail.Com